Flyvepladsregler

Regler opdateret 1. juli 2017

•1. Modelflyvning er underlagt Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Det er droneføreren som bærer det fulde ansvar for overholdelse af bekendtgørelsen. Overtrædelse af bekendtgørelsen kan straffes med bøde.

•2. Tilrettelæggelse af flyvning skal ske med hensyntagen til andre flytypers behov. Flyvning og ophold skal noteres i logbogen.

•3. Der må flyves som følger: •Mandag 09.00 – 21.00, kun med støjsvage eldrevne modeller. Tirsdag til fredag 09.00 – 21.00 alle modeller. •Lørdage, søndage og helligdage 09.00 – 18.00 alle modeller. Bestyrelsen kan ved opslag i klubhuset begrænse ovennævnte flyvetider.

•4. Parkering er kun tilladt på det af klubben anviste område som vil være vist på oversigtsplan over pladsen, opslået i klubhuset. Det er ikke tilladt at køre på flyvepladsen.

•5. Det påhviler det enkelte medlem, at sørge for at klubhus og plads altid efterlades i ordentlig stand. Sidste mand skal kontrollere at klubhuset er aflåst.

•6. Alt affald skal medtages når pladsen forlades.

Generelt for alle modeller.

•1. Klubben har tilladelse til, at flyve på et nærmere defineret område, se bilag 1. og oversigtsplan i klubhuset. Overskridelse af flyveområdet er strengt forbudt, og det vil medføre øjeblikkelig disciplinære aktioner i form af karantæne eller eksklusion i h.t. klublovene § 13.

•2. Piloter skal stå ved pilotfeltet og flyvning skal foregår inden for det på Bilag 1 viste område.

•3. Ved vind fra øst skal det alternative pilotfelt benyttes.

•4. Færdsel foran piloter der flyver er ikke tilladt.

•5. Mobil telefoner skal efterlades i bilen eller i startkassen.

•6. Uforsvarlig og/eller Risikobetonet flyvning er forbudt. Flyvning over de til piloter, publikum samt de til parkering anviste områder, er forbudt. Der skal holdes en sikkerhedsafstand på mindst 5 meter til pilotfeltet.

•7. Der skal højt og tydeligt meldes: •Jeg starter, afvent svar. •Jeg lander , afvent svar. •Jeg går på banen, afvent svar – jeg er tilbage. •Jeg nødlander.

•8. Testflyvning til konkurrencer er tilladt, dog, max 20 minutter pr. dag

. •9. Ved udelanding, især på områder med afgrøder, er det normalt kun én person der henter maskinen. I tilfælde af tvivl bør ejeren af marken rådspørges.

Motormodeller.

•1. Det er medlemmernes pligt, at sikre brændstofmodeller ikke støjer unødigt. Beskrivelse vedr. støjmåling samt max. støj findes i klubhuset sammen med støjmåleren.

•2. Hvis det findes nødvendigt, er piloterne pligtige til at lade deres modeller støjmåle af en kontrollant, der er udpeget af bestyrelsen.

Svæveflyvning

•1. Start med gummitov og spil samt DLG forgår i sikker afstand fra pilotfeltet. Landing skal foretages foran pilotfeltet med piloten stående ved pilotfeltet

•2. Gummitov og spil skal bringes på plads efter brugen. Knækkede liner og snore skal findes og fjernes fra plads og marker.

Helikopter og Drone flyvning

•1. Klubben anser helikoptere og droner for at være motormodeller. Helikopter og drone flyvning må ikke finde sted samtidigt med fastvinget flyvning. Fastvinget fly har prioritet over helikopter og drone flyvning.

El-modeller

• 1. Klubben anser el-modeller for at være motormodeller og der gælder de samme regler. Undtaget er dog flyvetider som nævnt i punkt 2 under generelt.

• 2. El-svævere. De starter som motormodeller og flyver og lander som motormodeller.

Sendere

•1. Sendere skal være CE-mærket. Frekvenskontrol gennemføres vha. tavlen med brikker.

•2. Klubbens frekvensmand tildeler, hvert medlem med behov 'en frekvens.

Stormodeller og jet-modeller

•1. Klubbens flyveplads er godkendt til flyvning med stormodeller, dvs. modeller som vejer mere end 7 kg og mindre end 25 kg. De skal altid godkendes af en stormodel-kontrollant før de må flyve på BMF's flyveplads.

•2.Modeller, der er drevet af forbrændingsturbiner må ikke flyve på flyvepladsen.

Andre flytyper.

•1. For andre typer end de i reglerne nævnte afgør et bestyrelsesmedlem hvorledes der må flyves.

Nye medlemmer

•1. Som instruktør for aspiranter og nye medlemmer, kan bestyrelsen udpege et erfarent med medlem med A-certifikat.

•2. Før et nyt medlem, eller et medlem som skal genoptrænes, må flyve solo, skal en flyveprøve bestås. Prøven svarer til A certifikatprøven 1' flyvning.

Gæster

•1. Gæsteflyvning skal godkendes af et bestyrelsesmedlem, som er tilstede under flyvningen.

•2. For at flyve skal en gæst være medlem af Modelflyvning Danmark og fremlægge bevis for dette. Gæsten skal desuden være i besiddelse af A certifikat samt fremlægge bevis for dette. Har gæsten ikke certifikat, afgør det ansvarlige bestyrelsesmedlem om flyvning skal foregå under ledelse af en pilot med certifikat.

•3. Gæster kan foretage prøveflyvninger og aflægge certifikatprøve. Dette skal godkendes af et bestyrelsesmedlem og overværes af en instruktør.

I øvrigt

•1. Dispensation fra flyvepladsreglerne kan søges hos bestyrelsen.

•2. Bestyrelsen kan indføre midlertidige ændringer ved opslag i Klubhuset.

•3. Ved stævner og publikumsarrangementer gælder særlige regler, som vil blive bekendtgjort ved disse arrangementers annoncering.

Med venlig hilsen Bestyrelsen